POPŻ 2021 OPIS

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – październik 2022, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2021 – październik 2022
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Szczecinie do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa zachodniopomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej stanowiąc systematyczne wsparcie.

1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 – 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie),

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
>Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.
>Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

ZESTAW R
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
 
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

Program współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

ZESTAW ROCZNY 

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 21,17 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZT. NA
OSOBĘ
OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE
(KG/L)
ILOŚĆ KG
NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY  1 1 1,00
GROSZEK Z MARCHEWKĄ  8 0,4 3,20
KONCENTRAT POMIDOROWY  7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY  9 0,5 4,50
MLEKO UHT 5 1 5,00
OLEJ RZEPAKOWY 1 1 1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU  5 0,17 0,85
SZYNKA DROBIOWA  6 0,3 1,80
SZYNKA WIEPRZOWA  4 0,3

1,20

       
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących
Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.
Lista organizacji OPL:
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, ul. Św. Floriana 10 Stare Czarnowo 
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno 
 3. Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów Przelewice 80, 74-210 Przelewice 
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdrój ul. Rynek 12, 74-510 Trzcińsko-Zdrój 
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna 
 6. Fundacja dr Teresy Cz. Malec "Łatwiej Razem" Oddział Kłęby 1B, 74-201 Warnice 
 7. Koło Gospodyń Wiejskich w Międzywodziu "Fregata" ul. Zatoczna 34, 72-415 Międzywodzie 
 8. „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna ul. 5 lipca 21, 70-376 Szczecin 
 9. Fundacja Speak Up ul. Tadeusza Kościuszki 9/22, 72-600 Szczecin 
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance ul. Szkolna 12, 73-108 Szczecin 
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino 
 12. Stowarzyszenie Centrum Zwiększania Aktywności Społecznej ul. Jagiellońska 8/3, 73-155 Węgorzyno 
 13. Stowarzyszenie "Misja Dobra Nowina" ul. Sikorskiego 12/2, 73-110 Stargard 
 14. Fundacja Naprzeciw ul. Księdza Jana Długosza 24/20U2, n 71-554 Szczecin

Harmonogram działań towarzyszących POPŻ 2021:

Fundacja Speak Up

 • 06.04.2022 – Przykładowe jadłospisy z resztek
 • 06.04.2022 - Przykładowe jadłospisy z resztek
 • 06.04.2022 - Przykładowe jadłospisy z resztek
 • 06.04.2022 - Przykładowe jadłospisy z resztek
 • 06.04.2022 – Choroby XXI wieku
 • 07.04.2022 – Choroby XXI wieku
 • 07.04.2022 – Choroby XXI wieku
 • 08.04.2022 – Choroby XXI wieku
 • 13.10.2022  - Podstawy zdrowego żywienia
 • 13.10.2022 - Planowanie budżetu domowego pod kątem żywieniowym w duchu zero-waste
 • 17.10.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste
 • 18.10.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste
 • 18.10.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste  
 • 26.10.2022 - Zdrowe odżywanie bez marnowania żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój

 • 09.05.2022 – Choroby XXI wieku
 • 09.05.2022 – Choroby XXI wieku
 • 09.05.2022 – Choroby XXI wieku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

 • 10.05.2022 – Choroby XXI wieku
 • 10.05.2022 – Choroby XXI wieku
 • 10.05.2022 – Choroby XXI wieku
 • 14.09.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste
 • 14.09.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste
 • 14.09.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste

Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów Przelewice

 • 11.05.2022 – Choroby XXI wieku
 • 12.09.2022 - Zdrowe odżywianie bez marnowania żywności 
 • 12.09.2022 - Zdrowe odżywianie bez marnowania żywności 
 • 15.09.2022 - Zdrowe odżywianie bez marnowania żywności 
 • 15.09.2022 - Zdrowe odżywianie bez marnowania żywności 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

 • 21.09.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste
 • 21.09.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste - ODWOŁANE
 • 21.09.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero- waste - ODWOŁANE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

 • 31.08.2022 - Podstawy zdrowego żywienia i sposoby na niemarnowanie żywności 
 • 31.08.2022 - Podstawy zdrowego żywienia i sposoby na niemarnowanie żywności 

Fundacja dr. Teresy Cz. Malec "Łatwiej Razem"

 • 30.08.2022 - Planowanie budżetu domowego pod kątem żywieniowym w duchu zero waste

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie 

 • 13.09.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste 
 • 13.09.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste

Stowarzyszenie "CZAS" Węgorzyno

 • 15.09.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste
 • 15.09.2o22 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste

Stowarzyszenie Dobra Nowina 

 • 16.09.2022 - Podstawy zdrowego żywienia i sposoby na niemarnowanie żywności 
 • 16.09.2022 - Podstawy zdrowego żywienia i sposoby na niemarnowanie żywności - ODWOŁANE

Fundacja "NAPRZECIW"

 • 20.10.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste
 • 20.10.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste
 • 25.10.2022 - Zdrowe odżywianie bez marnowania żywności
 • 25.10.2022 - Podstawy zdrowego żywienia

Koło Gospodyń Wiejskich w Międzywodziu "Fregata"

 • 29.09.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste
 • 29.09.2022 - Warsztaty kulinarne - Komponowanie zdrowych posiłków w duchu zero-waste

 

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021. 

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej. 
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.  
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.  
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.  
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.  
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.  
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.  
komitet do spraw pożytku
menuarrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram