Udział w zapytaniu ofertowym na realizację zadania inwestycyjnego


Z przyjemnością ogłaszamy, że proces zapytania ofertowego został zakończony, a naszym wyborem na wykonawcę budowy magazynu jest WW BUILDING POLAND SP. Z O.O. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zgłoszenia i zaangażowanie.

DOTYCZY: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa hali magazynowej Banku Żywności w Szczecinie wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną w związku z umową dotacji nr 00071-84030-OR1600001/23 z dn. 08.03.2024 r. realizowanymi przez Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU

 1. Powierzchnia łączna budynku: min. 960,00 m2, w tym: powierzchnia budynku w części magazynowej – min. 830m2, w części zaplecza biurowo-socjalnego – ok. 50,00 m2 na jednym poziomie oraz kuchnia - min. 75m2;
 2. Szacunkowe wymiary budynku (szerokość/długość/wysokość do okapu/): ok. 20,00 m X 48,00 m X 7,00 m (UWAGA: Zamawiający dopuszcza, wg propozycji Wykonawcy, ewent. inne wymiary budynku dla budowy obiektu o powyżej wskazanej powierzchni na działce przeznaczonej pod realizację inwestycji);
 3. Hala parterowa niepodpiwniczona o formie prostokąta, z wydzieloną częścią socjalno-biurową nieprzekraczającą 50 m2 (planowane pomieszczenia: min. 2 pomieszczenia biurowe, pomieszczeń gospodarcze, kotłownia, pomieszczenie socjalne, szatnia, WC- min.2szt., wiatrołap, łazienka);
 4. Konstrukcja stalowa, szkieletowa hali;
 5. Posadowienie budynku winno być odpowiednie do panujących warunków gruntowych.
 6. Wszystkie parametry powinny być zgodne z określonymi we wniosku o finansowanie.
 7. Obudowa hali i dachu z płyt warstwowych mocowanych do konstrukcji stalowej;
 8. Przeznaczenie hali magazynowej: przechowywanie żywności paczkowanej;
 9. Hala magazynowa powinna zostać przygotowana z fabrycznie nowych materiałów
  oraz urządzeń niezbędnych do jej wykonania.
 10. Hala magazynowa powinna zostać przygotowana w oparciu o obowiązujące przepisy i
  zalecenia w zakresie nośności i użytkowania obiektu (odpowiednie klasy śniegowe i
  wiatrowe). Dodatkowo, hala magazynowa i materiały zastosowane do jej wykonania powinny spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej:
  a) elementy konstrukcyjno – materiałowe powinny spełniać wymagania dla odpowiedniej
  klasy odporności pożarowej, z uwzględnieniem przechowywanego asortymentu (ŻYWNOŚĆ),
  b) obciążenie użytkowe obiektu (dach, fundament, posadzka) powinno być zgodne z
  Polskimi Normami i powinno zapewniać bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego
  w danych warunkach atmosferycznych oraz regionie.

DZIAŁKA BUDOWLANA POD INWESTYCJĘ
Gmina Szczecin, obręb nad Odrą 3025, nr ewidencyjny 326201_1.3025.33/6, pow. 2500 m2, nr KW SZ1S/00108860/5
powiat: Szczecin, województwo Zachodniopomorskie.
Działka jest własnością Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 1. Dokonanie wizji lokalnej miejsca, gdzie zostanie zbudowana hala oraz uzyskania na
  swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, które mogą być istotne dla prawidłowego przygotowania projektu (bezwzględnie);
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej hali magazynowej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami norm i przepisami prawa, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 3. Przygotowania terenu przewidzianego pod budowę hali (uporządkowanie terenu pod
  inwestycję, tj. m.in. demontaż istniejących elementów infrastruktury, tj. wycięcie drzew/krzewów, niwelacja terenu);
 4. Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym i według wcześniej uzgodnionego projektu/projektów z Zamawiającym i uzyskanego pozwolenia na budowę;
 5. Uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń urzędowych warunkujących prowadzenie robót budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę i związanego z dopuszczeniem obiektu do użytkowania;
 6. Wymagana dokumentacja projektowa dla przedmiotu zamówienia oraz zgody urzędowe:
  1) Wykonawca jest zobligowany do uzyskania na swój koszt wszelkich decyzji administracyjnych/pozwoleń (m.in. pozwolenie na budowę), jeżeli takowe będą wymagane. W takim przypadku Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego akceptację treści wniosku o uzyskanie decyzji, przed jego złożeniem do odpowiedniego organu administracji państwowej,
  2) Wykonawca jest zobligowany do wykonania na swój koszt wszelkich badań (np. gruntu,
  środowiskowych, itp.) które będą wymagane dla realizacji przedmiotu zamówienia,
  3) Wymagane tym projektem zgody administracyjne oraz pozwolenia niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia powinny być dostarczone do Zamawiającego w trybie natychmiastowym w celu wydania ewentualnych uwag przez Zamawiającego przed terminem uzyskania statutu decyzji ostatecznych,
  4) Wykonawca dołączy do składanej oferty kosztorys ofertowy budowy hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym i zagospodarowaniem terenu,
  5) Wykonawca jest zobligowany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich projektów, tj.:
  a) projektu technicznego przedmiotu zamówienia;
  b) projektu budowlanego do pozwolenia na budowę;
  c) niezbędnych projektów branżowych;
  d) innych projektów, jeżeli Wykonawca będzie uważał za wymagane.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia (projekt budowlanego oraz projektu technicznego) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, itd. (zakres inwestycji: obiekt hali magazynowej, wewnętrzne instalacje techniczne, Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
 2. Dokumentacja projektowa dla przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnień z Zamawiającym. Wymagana akceptacja ostatecznej wersji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego potwierdzona podpisanym protokołem z wyboru konkretnego projektu.
 3. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji koncepcję architektoniczno-budowlaną wraz z propozycjami rozwiązań materiałowych, instalacji obiektu.

II. ROBOTY BUDOWLANE

 1. Roboty ziemne
  1) Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie
  2) Obsypanie budynku
  3) Wykop pod budynek na okład na działce przeznaczonej pod realizację inwestycji
 2. Posadowienie budynku - konstrukcja
  1) Elementy konstrukcyjne - na podstawie panujących warunków gruntowych oraz wybranych obciążeń
  2) Wykonanie palowania - o ile wymagane
  3) Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów
  4) Izolacja pionowa termiczna
  5) Podkład pod fundamenty
 3. Posadzka
 • część magazynowa
  1) Powierzchnia dopasowana do urządzeń poruszających się po cz. Magazynowej
 • część biurowo-socjalna
  1) Wylewka cementowa
  2) Gres podłogowy
 1. Konstrukcja
 • część magazynowa
  1) Konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie
  2) Płatwie dachowe (stalowe), kalenice stalowe zewn. i wewn. dachu, orynnowanie (komplet rynien i rur spustowych), obróbki blacharskie dachu i systemu rynnowego odprowadzania wody z dachu z blachy,
  3) Pokrycie dachu wraz z obróbką blacharską i mocowaniami (pokrycie płytą warstwową w okładzinach metalowych z rdzeniem poliuretanowym, płyty warstwowe gr. min. 100,00 mm), w pokryciu dachowym możliwość doświetlenia hali;
  1) Ściany zewnętrzne, pokrycia ścian wraz z obróbką blacharską i mocowaniami (pokrycie płytami warstwowymi z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej, płyty warstwowe gr. min. 100,00 mm)
 • cześć biurowo-socjalna
  1) Ściany wydzielające, spełniające wymogi nośności i izolacyjności termicznej zgodnie w wymaganiami polskich norm;
  2) Zadaszenie części biurowo-socjalnej
  3) Ściany działowe w systemie GK, wypełnione wełna mineralną;
  4) Wykończenie wnętrz części biurowo-socjalnej:
  a) Szpachlowanie;
  b) Malowanie ścian;
  c) W pomieszczeniach mokrych glazura do wys. min. 2,20 m;
  d) W części socjalnej budynku wyposażenie w biały montaż;
 1. Elewacja
  1) Elewacja wykonana z płyt warstwowych spełniających wymogi izolacyjności termicznej zgodnie z polskimi normami;
 2. Stolarka okienna i drzwiowa
  1) Drzwi wejściowe (zewn. do hali) wraz z obróbką i mocowaniem (min. 1000 x 2000 mm, jednoskrzydłowe, stalowe) – min. 2 szt.,
  2) Drzwi zewnętrzne do części biurowo-socjalnej (stalowe) – min. 1 szt.,
  3) Drzwi zewnętrzne do części kuchennej (stalowe) - min. 1 szt.,
  4) Drzwi zewnętrzne do „kotłowni” (stalowe)- 1 szt.,
  5) Drzwi wewnętrzne do części biurowo-socjalnej (stalowe) – min. 2 szt.
  6) Bramy wraz z obróbką i mocowaniem – min. 2 szt. (min. 3000 x 3000 mm – 2 szt.). UWAGA: Zamawiający dopuszcza, wg propozycji Wykonawcy i uzgodnień z Zamawiającym poczynionych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, ewent. inną liczbę i wymiary bram, z zastrzeżeniem, że liczba bram nie może wynosić mniej niż 2 szt.;
  7) Doświetlenie - okna/świetliki - zgodnie z wymaganiami i ustaleniami na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

III. ROBOTY BUDOWLANE INSTALACJE

 1. Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, w odległości max. 20m od budynku.
 2. Wyposażenie obiektu w niezbędne instalacje techniczne związane z zapewnieniem
  podstawowych funkcji socjalnych obsługi budynku magazynu, min.:
  1) wodno-kanalizacyjną,
  2) elektryczną światła i siły,
  3) wentylacji, itd.


Oferty można składać od 19.04.2024 do 26.04.2024 osobiście w siedzibie Banku Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia przy. ul. Hryniewieckiego 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 lub przesłać na adres e-mail: piotr.nagorski@bankizywnosci.pl

komitet do spraw pożytku
menuarrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram